ملوک خانم ضرابی کمپانی His master's voice (صفحه گرام سنگی)

عنوان: ملوک خانم ضرابی
کمپانی: His master's voice
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: خسرف حسن 2و1
ارکستر باربد
شماره سریال: 93_30/11292
شماره قالب: G.F.108

چاپ