روح انگیز خانم کمپانی His master's voice (صفحه گرام سنگی)

عنوان: روح انگیز خانم
کمپانی: His master's voice
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: بیچاره، فغان شب
ارکستر پرویز
شماره سریال: 03_30/11302
شماره قالب: G.F.113

چاپ