نیر اعظم رومی خانم کمپانی His master's voice (صفحه گرام سنگی)

عنوان: نیر اعظم رومی خانم
کمپانی: His master's voice
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: لیلی مجنون1، رنگ شوشتری2
ارکستر منصوری
شماره سریال: 98_30/2697
شماره قالب: G.F.37

چاپ