بانو دلکش کمپانی شهرزاد (صفحه گرام سنگی)

عنوان: بانو دلکش
کمپانی: شهرزاد
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: عیش و نوش، شب مستی
آهنگ نیلوفر
ارکستر شهرزاد
شماره سریال: D.I.F.11/12
شماره قالب: 613

چاپ