عبدالوهاب شهیدی استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون) شماره5

عنوان: عبدالوهاب شهیدی
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: قطعاتی در دستگاهای: ماهور، سه گاه، افشاری
لری ( شعر باباطاهر عریان)

چاپ