اسدالله ملک و محمود خوانساری استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: اسدالله ملک و محمد خوانساری
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: میخانه، مرغ شباهنگ

چاپ