محمد موسوی استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: محمد موسوی
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: (تکنواز نی) نغمه شور، نغمه افشاری، مخالف سه گاه، بیات زند، ماهور

چاپ