اصغر بهاری استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: اصغر بهاری
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: (تکنواز کمانچه) سه گاه، شور، افشاری، بیات ترک، اصفهان، ابو عطا

چاپ