عباس مهرپویا استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون) شماره2

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: سول راگا، مهاراجا دانس، جامبو آفریقا، آسمان میگرید امشب، بستر ننگین رقیب، غم تنهائی، منکه در تو مرده ام

چاپ