شماره 448 استریو Orfeh (صفحه گرامافون)

عنوان: شماره 448
استریو: Orfeh
مدت زمان: 5 الی 6 دقیقه
سرعت: 45 دور
آهنگ ها:
Tuff Fausto Papetti: Fabbre Nera
Hugo Montenger And His Orchestra: Palm Canyon Drive
Joe Gayon Group: Johnny Guitar

چاپ