شهره استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: شهره
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شنیدم، ثبات، کلید، گریه، احساس زن، بت سنگی، یخ باد، ولگرد

چاپ