مهرداد استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: مهرداد
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وطن، جنوبی ها، برگ گل، عزیز دردونه، گل، مریم، خجالت، قلب پاره پاره، مریم

چاپ