اون دیار (رنگارنگ) استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: اون دیار
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
قبله سجود، شهر و دیار، اون دیار(حمیرا)، ایران(عهدیه)، ایران، خاک(زیبا شیرازی)، نسرین آوازه(امید)، آذربایجان(فائزه)، روزای روشن(هایده)، مرثیه وطن(افسر شهیدی)

چاپ