داریوش استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: داریوش
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: طاقت، آشفته بازار، شب شکن، شمالی، فصلی دوباره، بهار

چاپ