داریوش استریو DBF (سی دی)

عنوان: داریوش
استریو: DBF
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شام مهتاب، شیرین شیرین، گل بی تا، هم غصه، یاران، سرود آفرینش، تند باد حادثه، کهن دیارا

چاپ