بیژن مرتضوی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: بیژن مرتضوی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشقی چیه، رقص آتش،رنگ اردو، بمن نخند، بهونه گیر، اینطوری نگام نکن، شیراز، مجنون

چاپ