آفو استریو ترانه (سی دی)

عنوان: آفو
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ابرو، چشم بادومی، دل واپسی، ناز عروس، دخ بندر، گنجشکک، مه، مدلی

چاپ