ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره6

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نگو با من، گریه مستی، مادربزرگ، حیلت رها کن، تو کی هستی، پیر، خدا میداند، شب
Farway

چاپ