ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کویر، طپش، جدائی، چراچرا، ایران، اسیر،چشمه، پاپا

چاپ