بهمن رجبی و فربد یداللهی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: بهمن رجبی و فربد یداللهی
استریو: ماهور
مدت زمان: 61 دقیقه
آهنگ ها: گفت و گوی چپ و راست: دو نوازی تمبک، مرکب نوازی تمبک، پنج ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس، فانتری برای تمبک، هفت ضربی کلاسیک، بداهه نوازی
شماره: M.CD-203

چاپ