دف و دایره استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: دف و دایره
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: شمال خراسان(خوانندگان: محمد شاکری، محسن بهاری، برادران قَرَه قُلی): آهوبَره، ها لای لایه، شلنگی(بازده بازده)، چوب جنگی(چوب بازی)، سرمقام، شاه بهرام، طُرقه، فریاد، زنگ شتر، آهنگ های قَرصه‌ای، الله مزار، یک قَرصه(با سُرنا)، دو قَرصه، اَنارکی(حاجی نارنجی)، هَلی هَلی، چپه راست، شش قَرصه، نُه قَرصه(ماتی ماتی)، دوازده قَرصه، سربازی، زری دختر رمضان، شاخه ای از هَرایی، خَجه نوره، الله خانم، رِندامن، چارقد آبی، شهناز قشنگه
شماره: M.CD-201

چاپ