سعید فرج پوری استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: سعید فرج پوری
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: ده ضربی ماهور، 6/8 کردی در ماهور، هفت ضربی ماهور، دو ضربی ماهور، هفت ضربی شور، 6/8 کردی شور، دو ضربی شور
شماره: M.CD-198

چاپ