محمد جعفر محجوب استریو ماهور (سی دی)

عنوان: محمد جعفر محجوب
استریو: ماهور
مدت زمان: 58 دقیقه
CD1:
آهنگ ها: بحثی درباره‌ی شاه شیخ ابواسحاق و مبارزالدین محمد، غزل(یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود)، غزل(الا یا ایهاالساقی، اَدِرکاساّ و ناوَلها)
مدت زمان: 60 دقیقه
CD2:
ادامه‌ی غزل(الا یا ایهاالساقی)، غزل(سالها دل طلب جام جم از ما می کرد)و بحثی درباره‌ی(جام جم)
مدت زمان: 57 دقیقه
CD3:
ادامه‌ی غزل(سالها دل طلب)، و بحثی درباره‌ی(پیرمغان)و(جام)و(قدح)و(ساقی)
مدت زمان: 56 دقیقه
CD4:
بحثی درباره‌ی توالیِ ابیات دیوان حافظ
شماره: M.CD-197

چاپ