فخام الدوله بهزادی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: فخام الدوله بهزادی
استریو: ماهور
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
دستگاه شور، آواز حجاز و دستان عرب، افشاری، اصفهان
مدت زمان: 63 دقیقه
CD2:
دستگاه ماهور، دستگاه چهارگاه، دستگاه راست پنجگاه
شماره: M.CD-183

چاپ