فریدون پور رضا استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: فریدون پور رضا
استریو: ماهور
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها: نیل بِزَ دسمال، مقدمه‌ی گوسِن دُخان، نر آبخور، هیلُوی، یه قَل دو قَل، گلیله لو، جانِ گیلان، لیلی ماری، آوازه گاره سری، هوهو، اُهوی زاکُن، ولگ ریزی، سیا ابران، جان لیلی
شماره: M.CD-__

چاپ