نورعلی برومند استریو ماهور (سی دی) شماره 1 و 2

عنوان: نورعلی برومند
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
ردیف دستگاه ماهور(از درآمد تا ماهور صغیر)
مدت زمان: 70 دقیقه
CD2:
ردیف دستگاه ماهور(از فِیلی تا راک ها)
شماره: M.CD-176

چاپ