ایمان وزیری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: ایمان وزیری
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: شور، دشتی، همایون، سه‌گاه، چهارگاه، ماهور
شماره: M.CD-175

چاپ