منصوره ثابت زاده استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: منصوره ثابت زاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: رقص های بختیاری:
برداشت و چوب بازی، سرناز دشتی عزیزدلمی، یه لمبه، شیرعلی مردون، سرناز، دی بلال، سواربازی، مرجنگه، پاگیری بندبازی، جونم، مجسمه، لچک ریالی، عرب بازی، کج کلاه شیرازی عزیزم، دستمال بازی، بندری، گاگیری(گاگریو)، شیونی
شماره: M.CD-174

چاپ