پیام جهانمانی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: پیام جهانمانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها: یاد، قرار، لحظه، گذار، شادیانه(با الهام از نغمات محلی)، گریز، سرمست، آغاز
شماره: M.CD-173

چاپ