یوسف فروتن استریو ماهور (سی دی)

عنوان: یوسف فروتن
استریو: ماهور
مدت زمان: 64 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک
مدت زمان: ‌68 دقیقه
CD2:
دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون
مدت زمان: 65 دقیقه
CD3:
دستگاه ماهور، آواز افشاری، آواز بیات اصفهان، دستگاه نوا
شماره: M.CD-171

چاپ