روح الله خالقی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: روح الله خالقی
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: رنگارنگ اصفهان، یار رمیده، آهنگ آذربایجان، حالا چرا؟، می ناب، خوشه چین
شماره: M.CD-167

چاپ