منصوره ثابت زاده استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: منصوره ثابت زاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: رقص و شادیانه های ترکمن:
ذکر خنجر، بخت خان، نار آغاجی، سیل بیلانی، آق منگلی، آی انش، گل خانم، آیلردیم، کوراغلو، گورسن گلن، بوجنت دور، گلن، آت چاپان، گوزول سن، شالیق بیلن، میهمان دور، شاه صنم و غریب، باغ سیله گلدر، یاغما بلوت
شماره: M.CD-163

چاپ