علی نقی وزیری استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: علی نقی وزیری
استریو: ماهور
مدت زمان: 74 دقیقه
آهنگ ها: رنگ خجسته، رنگ گنجشک، رنگ زیبا، رنگ دختر من، رنگ شش رقص، رنگ ماهور، رنگ چهارگاه، رنگ سه گاه، بند باز، رنگ شوشتری، نیمه شب، گوشه نشین، مشتاق و پریشان، ره عشق
شماره: M.CD-162

چاپ