رکن الدین مختاری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: رکن الدین مختاری
استریو: ماهور
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد شور، ضربی شور، ضربی دشتی، ضربی دشتی، پیش درآمد بیات ترک، ضربی بیات ترک، رنگ بیات ترک، چهار مضراب بیات ترک، ضربی افشاری، پیش درآمد سه‌گاه، ضربی سه گاه، پیش درآمد ماهور، ضربی ماهور، چهارمضراب ماهور
شماره: M.CD-158

چاپ