پیام جهانمانی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: پیام جهانمانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه چهارگاه، آواز بیات اصفهان، آواز ابوعطا
شماره: M.CD-155

چاپ