منوچهر صهبایی استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: منوچهر صهبائی
استریو: ماهور
مدت زمان: 64 دقیقه
آهنگ ها: آواز و تصنیف های ایرانی تنظیم برای پیانو آلفرد ژان_باتیست لومر
دستگاه چهارگاه: بخش اول، بخش دوم، بخش سوم
دستگاه همایون: بخش اول، بخش دوم
دستگاه
شماره: M.CD-152

چاپ