یوهان زباستیان باخ استریو ماهور (سی دی)

عنوان: یوهان زباستیان باخ
استریو: ماهور
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها:
Menuet، Menuet، Menuet، Rondo، Menuet، Polonaise(1st 2nd Variant)، Menuet، Polonaise، Chorale Prelude، Lied(1st 2nd Variant)، Menuet، Menuet، March، March، Polonaise، Aria(1st 2nd Variant)، Menuet، Musette، March، Polonaise، Aria، Aria، Solo for Harpsichord، Polonaise، Aria، Aria، Aria، Menuet، ‌Aria، Chorale(1st 2nd Variant)، Aria، Aria، Chorale
شماره: M.CD-147

چاپ