علیرضا مشایخی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: علیرضا مشایخی
استریو: ماهور
مدت زمان: 63 دقیقه
آهنگ ها: سمفونی های تهران
سمفونی شماره دو(سمفونی تهران) اپوس 57
کنسرتو برای ویلن و ارکستر، اپوس 96
ما باغ های نیشابور راه هرگز نخواهیم دید، اپوس 56
شماره: M.CD-145

چاپ