محسن کرامتی استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: محسن کرامتی
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه نوا، دستگاه راست پنج گاه
شماره: M.CD-142

چاپ