نوالدین رضوی سروستانی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: نوالدین رضوی سروستانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: آواز بیات اصفهان، صوفی نامه، تکنوازی سه تار، رنگ فرح(دستگاه همایون)، تکنوازی تمبک، تکنوازی کمانچه(مخالف سه گاه)، آواز، مثنوی مخالف سه گاه، تکنوازی نی(دستگاه سه گاه)، آواز(دستگاه سه گاه)، گروه نوازی(مخالف سه گاه)
شماره: M.CD-141

چاپ