ابوالحسن اقبال آذر استریو ماهور (سی دی)

عنوان: ابوالحسن اقبال آذر
استریو: ماهور
مدت زمان: 74 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، آواز بیات اصفهان، آواز افشاری، دستگاه شور، دستگاه چهارگاه
شماره: M.CD-138

چاپ