نظر محمد سلیمانی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: نظر محمد سلیمانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: مقام الله، مثنوی، مشق پِلتان، شاه صنم، نوایی، هزارگی، اشتر خجو، مقام جَل
شماره: M.CD-137

چاپ