بخشی اولیاقلی یگانه استریو ماهور (سی دی)

عنوان: بخشی اولیاقلی یگانه
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قیریق، تجنیس، نوایی، غزلِ نادر، مخمّس، قَرَه دَلی، قِزِل گول، به قیامت، حاجی غولاق، زارنجی، یا ذوالجلال، حضرت علی و کبوتر و باز، ایگید بگلر، چَکی
شماره: M.CD-136

چاپ