صد سال آواز استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: صد سال آواز
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: قلی خان(آواز عراق)، قربان خان(ماهور)، سعادتمند قمی(بیات اصفهان)، سید رحیم(ماهور)، سید احمد خان(چهارگاه)، ابوالحسن اقبال آذر(همایون)، جناب دماوندی(دشتی، ابوعطا)، علی خان نایب السلطنه(دوگاه)، نکیسا(حسین علی خان ماهور)، سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)، حسن خان سنجلانی(ماهور)، سید حسین طاهرزاده(همایون، ماهور)، عبدالله دوامی(سه گاه)
شماره: M.CD-‌133

چاپ