ادیب خوانساری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: ادیب خوانساری
استریو: ماهور
مدت زمان: 65 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری
مدت زمان: ‌54 دقیقه
CD2:
دستگاه همایون، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
مدت زمان: ‌60 دقیقه
CD3:
آواز بیات اصفهان، دستگاه ماهور، آواز دشتی، دستگاه نوا
شماره: M.CD-133

چاپ