حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 8

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 63 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب(اصفهان)، پگاه(سه گاه)، آفتاب(بیات کرد)، شامگاه(افشاری)
شماره: M.CD-132

چاپ