حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 7

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: درآمد راست، زنگ شتر، چهارمضراب، زنگوله، نغمه، روح افزا، عشاق ابوعطا، چهارمضراب، بیات کرد، اسمر اسمر، فرود، راک کرشمه صفیر، شوشتری، ترکمان
شماره: KCD-102

چاپ