داریوش طلایی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: داریوش طلایی
استریو: ماهور
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها:
دستگاه شور: درآمد، ضرب اصول، کرشمه، عُزّال نغمه زیرکش سلمک گلریز، مجلس افروز، دوبیتی خارا، گریلی، گریلی شستی، چند بخش از شهر آشوب
آواز بیات اصفهان: درآمد، کرشمه، چهارمضراب اوج، چهار مضراب اوج سوز و گداز، قطعه سبز در سبز
دستگاه سه گاه: درآمد، چهار مضراب زابل مخالف، چهار مضراب مخالف، چهار مضراب زابل نوعی دیگر
شماره: M.CD-37

چاپ