احمد محسن پور استریو ماهور (سی دی)

عنوان: احمد محسن پور
استریو: ماهور
مدت زمان: 74 دقیقه
آهنگ ها:
موسیقی آوازی: کتولی مرکز و کرماشو، کتولی و کِله حال مرکز، کتولی و کِله حال مرکز، کتولی شرق کِله حال و لیلا خانم، وَلگه سری، امیری و طالبای مرکز، امیری و طالبای شرق، امیری غرب، نجمای مرکز، حقانی مرکز، صنم و نجمای شرق، صنم شرق، سوت حسین خان، سوت داوری، هرایی و چله هایش
موسیقی سازی: قطعاتی از رپر توآر لله وا، قطعاتی از رپر توآر کمانچه، یک نوبت از موسیقی بالای نپار
شماره: M.CD-130

چاپ