محمود کریمی استریو ماهور (سی دی) شماره 5

عنوان: محمود کریمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی
دستگاه راست پنجگاه، دستگاه نوا
شماره: M.CD-129

چاپ